Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Autorizovaná osoba


Autorizovaná osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorej autorizujúci orgán priznal právo overiť skúškou, či žiadateľ o kvalifikačné osvedčenie profesijnej kvalifikácie si skutočne osvojil všetky požadované kompetencie, t. j. vedomosti a zručnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v karte kvalifikácie.

Autorizujúcim orgánom v Českej republike pre príslušnú profesijnú kvalifikáciu je príslušné ministerstvo. Autorizovaná osoba musí pre udelenie splniť najprísnejšie kritériá. Kľúčová je odborná spôsobilosť autorizovanej osoby. Hodnotiaci štandart stanovuje požiadavky na odbornú spôsobilosť autorizovaných osôb a na materiálno-technické vybavenie.

Autorizovaná osoba je oprávnená vydať po splnení zákonných podmienok osvedčenie o profesijnej kvalifikácii, ktoré je dokladom preukazujúci odbornú spôsobilosť. Osvedčenie o profesijnej kvalifikácii v rámci Národnej sústavy kvalifikácii je dokladom preukazujúci odbornú spôsobilosť pre vydanie živnostenského oprávnenia v činnosti podľa profesijnej kvalifikácie.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s autorizovanou osobou pre zvyšovanie odbornej úrovne vykonávania príslušného remeslá.

autorizovana osoba