Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Všeobecné obchodné podmienky (stavby diel – pecí, krbov (kozubov), šporákov)


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „obchodné podmienky“ či “OP“) v zmysle zákona, v platnom znení, podrobne upravujú resp. doplňujú obsah zmlúv o dielo, alebo ústne dojednanie (ďalej tiež „ZoD“ alebo „ÚD“), uzatváraných medzi zhotoviteľom Kachliarstvo & krby s.r.o., IČO: 36 485 772,  Turbínova 3528/1 (v priestoroch PRESPOR), 831 04 Bratislava ,  a zákazníkom.
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely týchto OP resp. ZoD, alebo ÚD budú podľa potreby a v miere, primerane odpovedajúce rozsahu a charakteru diela  podľa ZoD, alebo ÚD, aplikované ustanovenia tzv. vyššej zmluvy, ktorou sa rozumie zmluva o dielo na zhotovenie vyššie uvedenej stavby, alebo ÚD, uzatvorenej medzi zhotoviteľom a zákazníkom v znení všetkých neskorších zmien a dodatkov a vrátane všetkých ich príloh.

II. PREDMET DIELA

2.2.1.  „Zmluvná dokumentácia“ zhotoviteľa v zmysle predloženia technologických postupov výkonu  prác v súlade s príslušným právnym predpisom.
2.2.2.     Dokumentácia „dodávateľskej prípravy“ zhotoviteľa v rozsahu: a) projektorá dokumentácia 2.2.3.        Dokumentácia vedená v priebehu realizácie dodávky v rozsahu:
a) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) vyhodnotené plány kontrol a skúšok po postavení diela
2.2.4.    Dokumentácia odovzdávaná pri odovzdaní a prevzatí  diela:
a) dokumentácia skutočného vyhotovenia diela
b) návody na užívanie a údržbu diela,
c) protokol o zaškolení obsluhy a údržby,
d) požadované revízne správy pre prevádzku diela (nie revízne kominárske – toto dodá kominár na požiadanie zákazníka)
e) ďalšie doklady, potrebné k odovzdaniu diela a jeho kolaudácii.

2.2.5.        Súčasťou predmetu diela sú taktiež:
a) Práce a dodávky, ktoré síce nie sú v záväzných podkladoch uvedené, ktoré sú však nutné k realizácii funkčného predmetu diela v rozsahu, lehotách a kvalite stanovenej zmluvou (napr. skryté prekážky) a týmito OP.
b) Práce a dodávky súvisiace, ktoré mal a mohol zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu diela dohodnutú v zmluve.
2.2.6.   Súčasťou diela sú tiež tieto činnosti:
a)                 spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela,  zhotoviteľ vyznačí „červenou“ všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu zhotovenia diela; tie časti projektu u ktorých nedošlo k žiadnym zmenám budú označené nápisom „bez zmien“,
b)               vykonanie všetkých nevyhnutných prieskumov nutných pre riadne vykonanie a dokončenie diela,
c)               všetky práce a dodávky súvisiace s požiarnymi predpismi, bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku (hlavne osôb v miestach dotknutých stavbou),
d)                zaistenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia

III. ČAS A MIESTO PLNENIA

3.1.            Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu predmetného diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe a za podmienok ďalej vymedzených touto zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje v priebehu realizácie zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, v dohodnutej lehote realizované dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.
3.2.            Ak je súčasťou zmluvných povinností zhotoviteľa vypracovanie harmonogramu stavebných prác( ďalej iba „harmonogram“), je zhotoviteľ povinný v dohodnutom čase tento harmonogram predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu. Forma harmonogramu musí umožňovať objednávateľovi kontrolu časového a vecného postupu prác zhotoviteľa po celý čas realizácie diela. Do času predloženia harmonogramu prác, splňujúceho vyššie uvedené podmienky k odsúhlaseniu, nie je objednávateľ povinný hradiť faktúry zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný priebežne po celý čas realizácie diela bez vyzvania harmonogram upresňovať (aktualizovať, ale nie meniť) a predkladať objednávateľovi k odsúhlaseniu (najneskôr do 2 dní po vykonanej aktualizácii).
3.3.            Ak je objednávateľ nútený zmeniť harmonogram, ku ktorému je oprávnený, je zhotoviteľ povinný prispôsobiť realizáciu diela tejto zmene. Ak to nie je technicky možné, je povinný to bez zbytočného odkladu dať písomne objednávateľovi a strany sa dohodnú na riešení tejto situácie.
3.4.         Miesto plnenia je špecifikované v príslušnej zmluve o dielo, alebo v ÚD.

IV. CENA ZA DIELO

4.1.         Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena najviac prípustná. Cena obsahuje predpokladaný vývoj cien v danom obore a vývoj kurzu eura k zahraničným menám až do doby dokončenia diela. Cena obsahuje všetky náklady nutné k vykonaniu diela tak, aby mohlo byť realizované bez väčšieho množstva prác. Obsahuje všetky náklady spojené s prípravou, plnením, dokončením a splnením záväzku, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, vykonanie skúšok, preškolenie obsluhy, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách, atď.
4.2.         Zvýšenie ceny je možné iba v prípade požiadaviek objednávateľa na realizáciu prác, ktoré nie sú súčasťou predmetu plnenia („naviac práce“), alebo v prípade, že v priebehu realizácie diela dôjde k zmene sadzieb dane z pridanej hodnoty (v tomto prípade sa dohodnutá cena upraví podľa sadzieb DPH platných k dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia). Zvýšenie ceny na základe požiadavky zhotoviteľa je možné iba vo výnimočných, riadne odôvodnených prípadoch.
4.3.         Ak neurobí zhotoviteľ niektoré práce, aj keď sú súčasťou ceny diela, znižuje sa cena diela o cenu týchto prác uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa či v zmluve. Cena sa znižuje tiež v prípade, že objednávateľ na svoje náklady obstaral niektoré výrobky, služby či materiály a v prípade, že budú zmenené či nahradené materiály, hmoty, výrobky, služby či práce za lacnejšie. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa o zníženie rozsahu plnenia. V takomto prípade sa znižuje cena diela o cenu prác, materiálu, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia objednávateľa nebudú vykonané či dodané. Toto rozhodnutie je objednávateľ povinný povedať zhotoviteľovi písomne pred začiatkom prác, o ktoré sa predmet plnenia znižuje.
4.4.       Zhotoviteľ prehlasuje, že je plne zoznámený s rozsahom a povahou diela resp. so všetkými okolnosťami a podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na jeho cenu, že cena zahŕňa všetky práce, dodávky a služby,  ktoré je treba trvale či dočasne k vykonaniu, dokončeniu a riadnemu odovzdaniu predmetu diela, že tieto práce, dodávky a služby správne ocenil a že pri stanovení ceny s odbornou starostlivosťou prekontroloval všetky dokumenty a podklady vymedzujúce predmet plnenia.
4.5.         Zhotoviteľovi vzniká právo na zvýšenie dohodnutej ceny až v prípade, že zmena bude výslovne potvrdená v dodatku k zmluve, či v ÚD. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je objednávateľ povinný realizované naviac práce uhradiť. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu takejto práce na žiadosť objednávateľa odstrániť a uviesť predmet diela do stavu zodpovedajúceho zadaniu. Vedľa toho je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu, ktorá objednávateľovi v súvislosti s týmto vznikla. Zhotoviteľ je povinný vykonať naviac práce požadované objednávateľom až do výšky 10% ceny diela bez nároku na zmenu termínu dokončenia diela.
4.6.         DPH je stanovené vo výške a sadzbe podľa príslušného  právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIE


5.2.            V príslušnom fakturačnom období je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru, v ktorej je povinný uviesť všetky svoje nároky voči objednávateľovi za dané fakturačné obdobie.
5.3.            Všetky faktúry sú daňovým dokladom a musia obsahovať náležitosti stanovené zákonom o dani z pridanej hodnoty, či inými súvisiacimi právnymi predpismi, najmä:
–         označenie faktúry a jej poradové číslo,
–         názov stavby, predmet a rozsah  zdaniteľného plnenia, termín vykonania fakturovaných prác,
–         obchodnú firmu, IČO, DIČ a sídlo zmluvných strán podľa výpisu z OR alebo bydliska podľa ŽL,
–         dátum vystavenia faktúry a uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
–         deň odoslania faktúry a lehoty splatnosti,
–         fakturovanú čiastku bez dane, DPH, súčet oboch,
–         vyúčtovanie prípadných splátok či záloh, započítavaných do tohto dokladu,
–         ďalšie náležitosti daňového dokladu vyplývajúce zo zákona.
Na prípadné zálohové listy sa uvedené náležitosti vzťahujú v súlade so zákonom primerane.
5.4.         Konečnú faktúru je zhotoviteľ povinný vystaviť v stanovenej lehote. Táto faktúra musí obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými podkladmi, hlavne objednávateľom potvrdeným odovzdávacím protokolom.
5.5.          Objednávateľ nie je povinný uhradiť akúkoľvek faktúru po dobu, pre ktorú je zhotoviteľ v omeškaní s vecným plnením podľa zmluvy či harmonogramom prác. Lehota splatnosti faktúry, ktorú objednávateľ dostal potom, čo sa zhotoviteľ dostal do omeškania s vecným plnením podľa zmluvy či harmonogramom prác, začína v takomto prípade bežať odo dňa, kedy boli skutočne vykonané práce, ktoré mali byť podľa zmluvy či harmonogramu prác vykonané v období, za ktoré je vystavená príslušná faktúra.
5.6.          Zhotoviteľ je povinný uhradiť záväzky svojich poddodávateľov najneskôr v termíne do 10 dní po obdržaní príslušnej platby od objednávateľa, ak nemá v zmluve o dielo so svojim subdodávateľom dohodnuté inak.
5.7.         Za účelom zaistenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy v priebehu realizácie resp. záväzkov vyplývajúcich zo zjednanej záruky za kvalitu je z každej faktúry zhotoviteľa objednávateľ oprávnený zadržať v zmluve stanovené % fakturovanej čiastky stanovené v zmluve, bez toho, aby sa tým dostal do omeškania.
5.8.         V prípade predčasnej úhrady je kupujúci automaticky oprávnený uplatniť si nasledujúce zľavy:
–         Úhrada viac ako 75 dní vrátane pred splatnosťou – zľava 3% zo sumy uhrádzanej faktúry
–         Úhrada viac ako 45 dní vrátane pred splatnosťou – zľava 2% zo sumy uhrádzanej faktúry
–         Úhrada viac ako 30 dní vrátane pred splatnosťou – zľava 1,5% zo sumy uhrádzanej faktúry
–         Úhrada viac ako 15 dní vrátane pred splatnosťou – zľava 1% zo sumy uhrádzanej faktúry  

VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA


6.1.            Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený k zhotoveniu diela podľa zmluvy, že predmet zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu diela a že pred začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a podklady pre zhotovenie diela prevzaté od objednávateľa nemajú chyby, jasné nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými ukazovateľmi. Zhotoviteľovi je známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie diela.
6.2.            Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že prevzatú projektovú dokumentáciu posúdil s odbornou starostlivosťou, hlavne po stránke technickej a že v nej nezistil chyby.
6.3.            Zhotoviteľ je povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu písomnou formou informovať o zistených chybách, rozporoch a neúplnostiach v  odovzdanej projektovej dokumentácii a v ďalších odovzdaných podkladoch, materiáloch a iných veciach, prevzatých od objednávateľa v súlade s  Občianskeho zákonníka, vrátane návrhov na ich riešenie, ktoré musia byť, po dohode zmluvných strán, vykonané v primeranej lehote.
6.4.            Ak zabudne zhotoviteľ podať písomné upozornenie alebo ak nesplní svoju povinnosť. preskúmať odovzdanú projektovú dokumentáciu, iné doklady alebo veci , zodpovedá objednávateľovi za všetky z toho vzniknuté škody.
6.5.            Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom termíne bez chýb tak, aby bolo kompletné, funkčné a splňovalo požadovaný účel, pričom je povinný realizovať dielo takým spôsobom, aby to nemalo negatívny vplyv na prevádzku investora, hlavne z hľadiska bezpečnosti práce, prašnosti, hlučnosti atď.
6.6.            Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ je to nutné alebo ak to bude objednávateľ požadovať, na vlastné náklady vyhotoviť výrobnú dokumentáciu, ktorá bude detailným rozpracovaním dokumentácie pre realizáciu a postup stavby, bude spracovaná v nadväznosti na zhotoviteľom vykonané zamerania podľa skutočnosti a bude v súlade so zmluvnými dokumentmi, platnými právnymi predpismi.
6.7.            Pokiaľ objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vlastnú výrobnú dokumentáciu, je zhotoviteľ povinný túto dodanú výrobnú dokumentáciu použiť iba k zhotoveniu diela.
6.8.            Objednávateľ je oprávnený organizovať priebeh prác a režim stavby podľa potreby jeho zdarného dokončenia. Zhotoviteľ je povinný zaistiť zmennú prevádzku a práce v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, ak to vyžaduje potreba stavby.
6.9.            Zhotoviteľ je pri určovaní spôsobu realizácie diela viazaný pokynmi objednávateľa. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní pokyn objednávateľa bez zbytočného odkladu, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonať pokyn sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Ak zistí zhotoviteľ, že pokyny či dané podklady objednávateľa sú nevhodné, musí na to objednávateľa písomne upozorniť.
6.10.          Všetky práce je zhotoviteľ povinný robiť pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa či jeho dodávateľa, pokiaľ poruší ustanovenie zmluvy, predpisy BOZP či PO alebo neuposlúchne oprávneného pokynu objednávateľa.
6.11.          Zhotoviteľ je povinný strpieť v miere nutnej pre realizáciu celej stavby na svojich pracoviskách prítomnosť tretích osôb spolupracujúcich na stavbe, ktorej súčasťou je zhotoviteľom realizované dielo.
6.12.          V prípade, kedy realizácia diela môže narušiť alebo ohroziť záujmy akýchkoľvek ďalších osôb a prevádzky prichádzajúcich do styku so stavbou, je zhotoviteľ povinný tieto prípady prerokovávať vždy dopredu a robiť ich vždy iba s vedomím objednávateľa, čím ale nie je zbavený zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté jeho činnosťou.
6.13 Zhotoviteľ môže v opodstatnených prípadoch (personálne kapacity, termínové plnenie, skladové zásoby na danú zákazku, iné) písomne poveriť plnením vyhotovenia diela na zákazku uzatvorenej podľa dohody podľa Ob. zákonníka inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, (tretiu osobu, v ktorej je konateľom Jozef Bitala, ďalej len „firma“), ktorá je odborne spôsobilá na vyhotovenie diela v celom rozsahu. Vecné a finančné plnenie prechádza na poverenú firmu.
6.14.          Podklady, ktoré zhotoviteľ od objednávateľa prevzal v súvislosti s plnením zmluvy, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela, ak by nedošlo v súlade so zmluvou či týmito podmienkami k ich spotrebovaniu. V prípade ich straty či poškodení je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.
6.15.          Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone diela podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný, nevhodný, neschválený alebo chybný materiál, výrobky či dodávky.
6.16.          Zhotoviteľ je povinný predkladať na požiadanie objednávateľovi ku schváleniu dokumentáciu zhotoviteľa a vzorky (príp. katalógy vzoriek kachlíc, kovania) materiálov, výrobkov, vybavení a iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia.
6.17.          Objednávateľ je oprávnený písomne požadovať použitie iných materiálov a zhotoviteľ je povinný túto zámenu urobiť. Objednávateľ je oprávnený sám zaistiť materiál alebo urobiť niektoré časti diela, čo povie zhotoviteľovi v dostatočnom predstihu. V takom prípade sa cena diela znižuje o cenu týchto materiálov či prác.
6.18.          Materiály, konštrukcie a technické zariadenia, ktoré zhotoviteľ použije pri realizácii diela nesmú mať horšie parametre (hlavne výkon, energetická náročnosť, rozmery, vzhľad, celková funkčnosť, záruka, atď.) než stanoví zadanie, zmluva či obchodné podmienky. Všetky stavebné materiály a výrobky, stavebné a montážne práce musia byť v kvalitatívnej triede, podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných noriem a odpovedajúcich technologických predpisov. Vhodnosť týchto materiálov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho požiadanie preukázať pred ich použitím.
6.19.         V prípade, že bude mať objednávateľ záujem dodávať materiály potrebné k zhotoveniu diela, odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri uzatvorení zmluvy zoznam týchto materiálov, ktorý bude jej prílohou. Materiály potom zhotoviteľ dopýta u objednávateľa v súlade s týmto zoznamom. V prípade, že je zhotoviteľ schopný nakúpiť zrovnateľné materiály u iného dodávateľa lacnejšie, musí túto skutočnosť objednávateľovi písomne doložiť.
6.20.         Akékoľvek odchýlky od zadania je zhotoviteľ povinný prediskutovať s objednávateľom a nie je oprávnený ich urobiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
6.21.         Objednávateľ a investor sú oprávnení kontrolovať spôsob realizácie diela zhotoviteľom. K výkonu kontroly majú kedykoľvek prístup na stavenisko.
6.22.          Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby behom realizácie prác bol na dotknutých častiach staveniska udržiavaný poriadok primeraný charakteru prác. Pokiaľ nebude na prípadnú priamu výzvu objednávateľa urobený poriadok či opatrenia k odstráneniu nežiaduceho stavu, budú potrebné úkony urobené pracovníkmi objednávateľa a náklady s týmto spojené preúčtované zhotoviteľovi.

VII. ODOVZDANIE DIELA

7.1.         Zhotoviteľ urobí a dokončí dielo v dohodnutom rozsahu a kvalite a odovzdá ho dokončené vo všetkých podrobnostiach objednávateľovi vrátane všetkých dokladov stanovených zadaním, zmluvou či týmito podmienkami do termínu dokončenia diela. K odovzdaniu vyzve zhotoviteľ po ukončení prác
7.2.         Objednávateľ je oprávnený k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osoby, alebo zástupcu, keby sa nemohol zúčastniť prevziať dielo.
7.3.         K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie predmetu diela, ktoré budú tvoriť prílohu odovzdávacieho protokolu.  Pokiaľ sa pri odovzdávaní diela zistí nutnosť predloženia ďalších dokladov, zaväzuje sa zhotoviteľ také doklady v termíne a počte určenom objednávateľom dodať.
7.4.         Všetka sprievodná dokumentácia musí zodpovedať normám a právnym predpisom a musia byť v jazyku, kde sa dielo odovzdáva. Pokiaľ nie je uvedené inak, musia byť všetky doklady odovzdané v dvoch vyhotoveniach. Nedodanie niektorého z dokladov je považované za chybu plnenia.
7.5.            Zistenia urobené pri preberacom konaní zapíše objednávateľ do protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom tiež prehlási, či predmet diela preberá alebo nie. V prípade, že odmietne predmet diela prevziať, uvedie v protokole dôvod tohto odmietnutia. V opačnom prípade by sa dielo považovalo ako za prebraté. Ak nesúhlasí zhotoviteľ s odmietnutím prevzatia predmetu diela, je povinný svoje námietky uviesť v tomto protokole o odovzdaní a prevzatí. Ak tak neurobí, potom platí, že s odmietnutím prevzatia predmetu diela a jeho dôvodmi súhlasí.
7.6.         Protokol o odovzdaní a prevzatí podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
7.7.         Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet diela, ktorý vykazuje chyby. Ak objednávateľ prevezme predmet diela s chybami a bude požadovať ich odstránenie, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr v lehote dohodnutej v protokole o odovzdaní a prevzatí, ak sa strany nedohodnú, potom v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Po odstránení týchto chýb je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 3 dni dopredu ku kontrole ich odstránenia. Ak zistí objednávateľ po stanovenom termíne, že chyby odstránené neboli, je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením chýb až do doby ich skutočného odstránenia.
7.8.         V prípade, že zhotoviteľ chyby vo vyššie uvedenej lehota neodstráni, je objednávateľ oprávnený chyby odstrániť sám alebo zadať ich odstránenie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Chybou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v  kvalite, rozsahu alebo parametroch diela, stanovených projektom stavby, touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby. Pri uvedených stavbách ale existujú aj určité tolerancie, ako:
–              toleranciu na rozmer výrobku  diela        10%
–              toleranciu na zakladanie kachlí              2%
–              toleranciu jemného odtieňu farby kachle voči sebe
–              toleranciu hárysu (jemná pavučinka v glazúre, hlavne v lesklých glazúrach)
–              toleranciu rovnosti a veľkosti kachle (celkové dielo sa nemeria metrom na presnosť, musí byť v poriadku vzhľadová stránka)
–              zakladanie ríms voči kachle nemusí byť rovné, tj. na strih, alebo fúga jednej kachle, či rímsy nemusí byť rovne – so špárou
–              tolerancia rozťažnosti. Klasickú pec – krb – šporák môže pri silnejšom kúrení rozťahovať – kachlice medzi sebou, alebo aj kachlice omietacie, alebo aj samotnú omietaciu časťou. Pri kachliciach sa pri poklesu teploty špára dáva na pôvodný stav, pri omietacích stenách sa toto nemusí dať celkom do pôvodnej polohy. Trhlinka nie je na závadu po technickej stránke. Z toho dôvodu doporučujeme pec- krb – šporák neprekurovať.  
7.9.          Ak bude predmet diela odovzdávaný po častiach, potom sa použijú primerané ustanovenia tohto článku pre každú odovzdávanú časť.
7.10.          Pri preberacom konaní zhotoviteľ predloží podpísané odovzdávacie protokoly so svojimi poddodávateľmi. Bez týchto odovzdávajúcich protokoloch nebude preberacie konanie začaté.
7.11.          Odovzdaním a prevzatím riadne zhotoveného predmetu diela či jeho časti prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na veci, pričom táto skutočnosť nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za chyby na predmete diela a za škody spôsobené týmito chybami.
7.12.          V prípade, že k tomu objednávateľ zhotoviteľa vyzve, je zhotoviteľ povinný zúčastniť sa odovzdania  celej stavby alebo jej časti investorovi.
7.13.     K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide hlavne o nasledujúce doklady

VIII. ZÁRUKA ZA KVALITU

8.1.            Poskytnutou zárukou za kvalitu sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude mať po celú dobu trvania záručnej lehoty vlastnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými technickými normami, zmluvou, obchodnými podmienkami, príp. vlastnosti obvyklé.
8.2.            Zhotoviteľ ďalej garantuje, že dielo bude kompletné, bez právnych chýb a bude spôsobilé užívania k stanovenému účelu.
8.3.            Zhotoviteľ preberá záväzok, že zhotovené dielo (každá jeho časť) bude plne spôsobilé k účelu vyplývajúcemu zo zmluvy a ak nie je v zmluve uvedené, k obvyklému účelu a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti a to po dobu 24 mesiacov, ak nie je v zmluve v nadväznosti na vyššiu zmluvu uzatvorenou s investorom uvedené inak. Záruka za kvalitu začína bežať dňom protokolárneho prevzatia celého a bezchybného predmetu diela objednávateľom.
8.4.            Objednávateľ je povinný chyby písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť chyby popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
8.5.            Zhotoviteľ je povinný zahájiť odstraňovanie chyby bezodkladne po doručení reklamácie, najneskôr však do 5 pracovných dní,  od uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade vzniku chyby ohrozujúcej bezpečnosť alebo prevádzku stavebného diela alebo v prípade havárie, je zhotoviteľ povinný zaistiť odstránenie reklamovanej chyby na svoje vlastné náklady do 15 dní od jeho uplatnenia.
8.6.            Zhotoviteľ je povinný odstrániť chybu najneskôr do 30 dní po obdržaní písomnej reklamácie, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
8.7.            V prípade, že zhotoviteľ nezačne alebo nedokončí v dohodnutých lehotách odstraňovanie reklamovanej chyby, je objednávateľ oprávnený odstránenie chyby urobiť sám, ale so súhlasom zhotoviteľa, kde zhotoviteľ zváži, či je možná oprava inou osobou. Náklady s tým spojené je zhotoviteľ povinný uhradiť do 10 dní, vopred dododnutú cenu, po obdržaní písomnej výzvy k úhrade a daňového dokladu. Objednávateľ je rovnako oprávnený tieto náklady odčítať zo zádržného či dohodnutej bankovej záruky prípadne uplatniť iné, zhotoviteľom poskytnuté zaisťovacie prostriedky (zmenka a pod.). Povinnosti vyplývajúce pre zhotoviteľa z prevzatej záruky za kvalitu tým nie sú dotknuté.
8.8.         Zhotoviteľ je povinný odstrániť oznámenú chybu  i v prípade, že sa podľa jeho názoru nejedná o záručnú chybu resp. že chybu neuznáva. Či sa jedná o záručnú chybu, bude potom zistené nezávislým znalcom, ktorého zaistí objednávateľ. Ak stanoví znalecký posudok, že sa nejedná o záručnú chybu, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nutné náklady na odstránenie takej chyby. V opačnom prípade uhradí zhotoviteľ náklady na vypracovanie znaleckého posudku a odstránenie chyby. Týmto nie je dotknuté právo ktorejkoľvek strany obrátiť sa na príslušný súd.
8.9.          Okrem nárokov uvedených vyššie či v Ob. zákonníku má objednávateľ vždy právo na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená záručnou chybou.
8.10.          V prípade požiadavky investora súhlasí zhotoviteľ s tým, aby objednávateľ previedol svoje práva vyplývajúce zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu na investora.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1.            Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa zaplatiť zmluvné pokuty, ktoré sú dohodnuté pre prípad nasledujúcich porušení povinností zhotoviteľa dohodnutých touto zmluvou:
9.1.2.        V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dokončené úplné dielo v dohodnutom termíne zaplatí  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

X. KONTROLA VYKONÁVANÝCH PRÁC

10.1.          V priebehu realizácie diela sú povinní sa zúčastniť zástupcovia objednávateľa, osoby vykonávajúce funkciu technického dozoru, zástupcovia zhotoviteľa a jeho dodávateľov, ktorých objednávateľ určí. Vedením kontrolných dní je poverený objednávateľ, ktorý z kontrolného dňa spíše zápis a odovzdá ho písomne všetkým zúčastneným. Zápis nemení obsah zmluvy, ale ustanovenia v ňom obsiahnuté sú pre obe strany záväzné a slúžia ako podklad pre vytvorenie dodatku k zmluve.
10.2.          Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Túto výzvu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi písomne najneskôr 5 pracovných dní dopredu.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1.       Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu uvedených v obchodnom zákonníku, v zmluve, obchodných podmienkach a v prípade že:
–      bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo návrh na konkurz bol zamietnutý pre nedostatok majetku, či vstúpil do likvidácie,
–         zmluvný vzťah medzi objednávateľom a investorom je ukončený iným spôsobom než splnením,
–         zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zadaním, zmluvou či týmito podmienkami,
11.2.       Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
11.3.       V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu iba riadne vykonaných prác. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k  odovzdaniu diela, vykonaného ku dňu odstúpenia. Úspešné ukončenie tohto preberacieho konania je podmienkou úhrady už vykonaných prác zhotoviteľovi. Ak sa nedohodnú strany inak, odvezie zhotoviteľ všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace stavenisko.
11.4.         V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, nezanikajú ustanovenia zmluvy upravujúce zádržné, odovzdanie diela, záruku za kvalitu a zmluvné pokuty týkajúce sa chýb, zistených pri odovzdaní diela a chýb, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Záruční lehota v tomto prípade začína bežať účinnosťou odstúpenia. Ak je v zmluve dohodnuté zádržné, tvorí ho v tomto prípade 10 % z celkovej fakturovanej čiastky, respektíve inak.
11.5.         Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu a spôsobom uvedeným v obchodnom zákonníku.
11.6.         Strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z  dôvodu odstúpenia od zmluvy.

XII.  STAVENISKO

12.1.  Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi písomným zápisom stavenisko (alebo jeho ucelenú časť) prosté práv tretej osoby. Odo dňa prevzatia staveniska zodpovedá zhotoviteľ za všetky priestory prevzatého staveniska, a to až do jeho odovzdania späť objednávateľovi. V prípade, že pre začiatok výkonu stavebných prác nie je nevyhnutné odovzdanie celého staveniska, je objednávateľ oprávnený odovzdávať zhotoviteľovi stavenisko po častiach. Príslušnú časť staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi vždy nasledujúci deň po výzve zhotoviteľa k odovzdaniu tejto časti, najskôr však v deň uvedený v zmluve či v harmonograme postupu prác ako deň začatia tej časti diela, pre ktorých výkon je daná časť staveniska nevyhnutná.
12.2.          Objednávateľ zároveň s odovzdaním staveniska či jeho časti odovzdá zhotoviteľovi potrebné napájacie body médií. Spotrebované médiá hradí zhotoviteľ. Za tým účelom zriadi zhotoviteľ podružné meranie spotreby a umožní objednávateľovi jeho kontrolu.
12.3.          Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok.
12.4.          Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby na stavenisko nevstupovali bez súhlasu objednávateľa osoby, ktoré sa bezprostredne nepodieľajú na realizácii diela.
12.5.          Na základe pokynu objednávateľa je zhotoviteľ povinný umožniť tretím osobám prístup na stavenisko za účelom umiestnenia materiálu, strojov, a iných mechanizmov, ktoré je potreba vniesť na stavenisko pre účely ich dodávky.
12.6.          Ak zistí zhotoviteľ porušovanie povinností vyplývajúcich z tohto článku, je oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz k odstráneniu nedostatkov. Ak nezistí zhotoviteľ v stanovenej lehote ich odstránenie, je objednávateľ oprávnený prerušiť výkon diela do doby ich odstránenia. Okrem toho je oprávnený tieto nedostatky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a ďalej je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nebude možno určiť, ktorý zo  zhotoviteľov povinnosť porušil, uhradia náklady pomerne všetci zhotovitelia prítomní na stavbe v dobe porušenia povinnosti.
12.7.          Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 10 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu diela či ukončenia zmluvného vzťahu, ak dôjde k nemu skôr. V prípade, že zhotoviteľ už pre realizáciu diela nepotrebuje celé stavenisko, je povinný nepotrebnú časť staveniska odovzdať vypratanú späť objednávateľovi.

XIII. VLASTNÍCTVO DIELA, NEBEZPEČIE ŠKODY NA DIELE, POISTENIE

13.1.  Vlastníkom zhotovovaného diela je po ukončení stavby objednávateľ, pokiaľ za svoje dielo riadne zaplatil. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele nesie zhotoviteľ a to až do doby riadneho dokončenia diela a jeho odovzdania objednávateľovi, rovnako tak i na nezabudovaných materiáloch, strojoch a iných mechanizmoch, ktoré vniesol na stavenisko alebo pre účely jeho dodávky boli vnesené treťou osobou.

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA


14.1.        Zhotoviteľ nie je oprávnený začať svoje prípadné pohľadávky proti nárokom objednávateľa, ani svoje pohľadávky a nároky vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením postúpiť tretím osobám, zastaviť alebo s nimi inak disponovať bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený previesť na  tretiu osobu alebo zastaviť práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu bez akéhokoľvek obmedzenia.
14.2.        Ak zistí objednávateľ, že zhotoviteľ neuhradil riadne a včas svojím dodávateľom nimi realizované dodávky a práce, je oprávnený týmto dodávateľom uhradiť cenu priamo. V danom prípade budú aplikované zákonné podmienky postúpenia pohľadávky a započítania.
14.3.        Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa nesprístupní zmluvu, jej prílohy ani informácie, dokumenty a výkresy, ktoré mu objednávateľ poskytol v súvislosti s prevedením diela žiadnej inej osobe, než svojmu zamestnancovi a to v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie diela.
14.4.        Všetky informácie týkajúce sa zmluvných strán, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v priebehu realizácie diela, sú obchodnom tajomstvom, a zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.
14.5.        Všetky oznámenia, informácie, schválenia, potvrdenia alebo odsúhlasenia požadované zmluvou a OP musia mať písomnú formu, pričom zhotoviteľ musí postupovať dohodnutým spôsobom. Akékoľvek ústne prediskutovania veci týkajúce sa realizácie diela musí byť stranami dodatočne písomne potvrdené  a to najneskôr do 3 dní od ústneho konania.
14.6.        Zmluvné strany sú povinné informovať sa písomne o všetkých zmenách tykajúcich sa právnej subjektivity, a to najneskôr do 7 dní po tom čo nastali (hlavne o vstupe do likvidácie a vyhlásenie konkurzu).
14.7.     Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že osoby, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy budú pohybovať v mieste plnenia, sú v pracovno-právnom či obdobnom vzťahu k zhotoviteľovi. V prípade, že týmito osobami budú cudzinci, nesie zhotoviteľ zodpovednosť za to, že týmto osobám bolo udelené povolenie k pobytu a povolenie k zamestnaniu, pokiaľ je to podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné. Táto zodpovednosť je zhotoviteľovým záväzkom voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že tieto osoby budú odborne spôsobilé k plneniu predmetu tejto zmluvy.
14.8.     Adresa a údaje firmy: Kachliarstvo & krby s.r.o., konateľ Jozef Bitala, Kachliarstvo & krby s.r.o., Turbínova 3528/1 (v priestoroch PRESPOR), 831 04 Bratislava, IČO: 36 485 772,neplátca DPH, Obchodný register Okresnéhu súda Bratislava I., tel: 0903-44 22 11,  02-529 26 49, kontroly – sťažnosti ŠOI, Prievozská 32, Bratislava. Sídlo – adresa bydliska konateľa: Jozef Bitala, Veľké Rovné Madzín, PSČ: 013 62, tel: 0903-44 22 11.  

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1.        Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené zmluvou či obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom,  a zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom a predpismi súvisiacimi, v platnom znení.
15.2.        Všetky zmeny, doplnky, poprípade zrušenie zmluvy či jej príloh je možno robiť iba  písomnými dodatkami s číselným označením podľa poradového čísla príslušnej zmeny, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To neplatí u údajov uvedených v čl. I. Zmluvné strany. Pri zmene týchto údajov postačí oznámenie zmeny listom doručeným do sídla druhej zmluvnej strany s doložením príslušných dokladov preukazujúcich túto zmenu (výpis z obchodného registra, plná moc, odvolanie plnej moci a pod). Písomná forma platí tiež pre odstúpenie od zmluvy.
15.3.        Zmluva a jej prílohy rušia akékoľvek predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami, súvisiacimi so zhotovením diela, a predstavujú úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami.
15.4.        Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred podpisom zmluvy oboznámil s textom týchto obchodných podmienok a získal všetky informácie ohľadom rizík, ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie a cenu diela.
15.5.        Ustanovenie týchto obchodných podmienok nadobúda účinnosti dňom podpisu zmluvy, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou ako jej príloha.

Jozef Bitala konateľ