Mickiewiczova  4
02 529 260 49
Bratislava
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Revízie komínov, komíny


Naša spoločnosť Vám ponúka komplet služby, a to že po postavení pece, krbu, či šporáku Vám môžeme dodať všetky potrebné doklady, ktoré Vám budú slúžiť, či už ako certifikát k ku kachľovým peciam, šporákom, krbom (ktoré následne budú niekedy od Vás požadovať príslušné úrady), a tak isto Vám vieme vykonať kontrolu spalinových ciest (tzv. revízia komínov), kde tieto následné doklady sú potrebné ku kolaudačným rozhodnutiam stavieb, pre ďalšie úrady za účelom iných rozhodnutí, potvrdení. Tiež sa Vám pravidelne môžeme starať o tieto vykurovacie zariadenia podľa zákona, až predídete prípadným komplikáciám, či už čistenie komínov, alebo čistenie kachľových pecí. Nakoľko dlhodobo pôsobíme na trhu po celom Slovensku, a i inde, tak i v týchto činnostiam máme neobmedzenú oblasť po celom Slovensku, či inde.

Tento stav opisujeme preto, že sa často stretávame so zákazníkmi, ktorým tieto zariadenia dodali nejaké spoločnosti, ale následne tieto práce, kontroly, s daným potvrdením im nevedeli poskytnúť. A v takýchto prípadoch nastávajú problémy pre daného zákazníka navyše, a niekedy dokonca aj ťažko riešiteľné. Nehovoriac, že keď aj náhodou tento uvádzaný problém vyriešia, môžu mať zase ďalšie problémy, napríklad že si dajú postaviť komín stavebnej firme, ktorá nemá prax v týchto vykurovacích zariadení, a pri stavbe kachliar zistí napríklad tieto nedostatky:

Chceme týmto poukázať ale aj na ďalšiu skutočnosť, že na Slovensku (aj v Českej republike) je veľa výrobcov na komíny, ako keramické, tak aj nerezové, a dovolíme si napísať, že títo naši výrobcovia sa iste nelíšia horšou kvalitou pri ich užívaní, ako často v projektoch uvádzaný jeden druh komína. Zo skúsenosti by sme mohli možno tvrdiť, že niektorí naši výrobcovia sa venujú výrobou už dlhodobo, a ich výrobky sú na lepšej úrovni, možno ako niektorá iná zahraničná firma. Niekedy nie je opodstatnené tvrdiť, že čo je z Nemecka, alebo čo je z Ameriky, že je super. U nás máme veľa odborníkov, a schopných ľudí, ktorí to vedia vyrobiť, a sa tomu rozumejú, čo im nikto nemôže zobrať, len aby si to vedeli dobre spropagovať, či predať. No je ale isté, že konkurencia je silná, a lobizmus týchto ako keby „monopolov“ vie urobiť čary aj mimo zákon.

 1. Kominárstvo je remeselná živnosť, ktorého náplňou je čistenie, kontrola a oprava komínov a zariadenia pre odvod splodín spaľovania, spaľovacích zariadení a ďalších súvisiacich zariadení. Osoba vykonávajúca toto remeslo sa nazýva kominár. Živnosť sa spravidla vykonáva vo vyšších výškach (na strechách budov). Nie je vhodné pre ľudí, ktorí majú rôzne pohybové vady a problémy s koordináciou pohybov, alebo pre osoby, ktoré trpia záchvatmi. Podľa zákona je k výkonu remeslu kominárstva potreba vlastniť príslušné živnostenské oprávnenie pre remeselnú živnosť.

  Viete, že komín slúžiaci na pec, krb, či šporák treba čistiť z hľadiska legislatívy 3x ročne? Na túto službu Vám ponúkame naše dlhoročné skúsenosti. Okrem komínov čistíme / vymetáme i kachľové pece, či je niekedy náročné i pre kominára, a nakoľko uvedené stavby pecí prevádzame, ponúkame Vám i tieto skúsenosti v čistení pecí, čo u neznalých nemusí dopadnúť vždy dobre (poškodí sa vymetacie kolečko, alebo čistiacu kachlicu, a následne sa to nevie vymeniť, alebo pec nevyčistí dokonale, a určité cesty v peci ostatnú nevyčistené)

 2. Preskúšavanie komín, (revízny technik komínov) je už viazaná živnosť, na ktorú treba remeselnú živnosť kominár s praxou, (dalo by sa to chápať ako vyššie štádium kominárstva). Je to zákonom stanovená určená prax kominára v remesle „kominárstvo“, a následne musí uspieť v odbornej skúške na uvedeného revízneho technika komínov. Revízne kontroly sú potrebné ku správnej činnosti a spoľahlivosti vykurovacích zariadení, v náväznosti ich pripojeným na daný komín. Uvedené revízie komínov tiež slúžia na kolaudačné rozhodnutia stavieb a pre iné úrady.

  Revízie komínov sa najčastejšie prevádzajú pri týchto činnostiach:

  • pred uvedením novej spalinovej cesty do prevádzky alebo po každej stavebnej úprave komína (uvedená revízia potom následne môže slúžiť vo väčšine prípadov pre kolaudačné rozhodnutia, a pre iné úrady)
  • pri zmene druhu paliva pripojeného spotrebiča palív
  • pri pripojením spotrebiča palív do nepoužívanej spalinovej cesty
  • pri výmene spotrebiča palív s výnimkou výmeny spotrebiča rovnakého druhu, typu, prevedenia a výkone za podmienky, že spôsobilosť spalinovej cesty je potvrdená správou o vykonaní čistenia a kontroly spalinovej cesty
  • po komínovom požiaru, alebo pri vzniku trhlín u používanej spalinovej cesty, ako aj pri dôvodnom podozrení na výskyt trhlín u používanej spalinovej cesty

  Kominár alebo revízny technik spalinových ciest, ktorý zistí nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozuje zdravie, život alebo majetok osôb, je povinný hlásiť tieto závady stavebnému úradu pri technických poruchách a orgánu štátneho požiarneho dozoru pri nedodržaní požiarnej bezpečnosti, a do času odstránenia nedostatkov treba zakázať jeho používanie.

 3. Komíny, stavby komínov. Naša spoločnosť dodáva certifikované komíny (komínovky) keramické českého výrobcu, ktorý je na trhu s výrobou keramiky už vyše 100 rokov. Ešte v minulom storočí podľa vyjadrenie riaditeľa uvedenej firmy vyrábali komínovky pre firmu Schiedel, no neskôr spoluprácu ukončili. Potom keramická firma začala dodávať na trh svoje komínové produkty rôznym distribútorom komínov po celej Európe. Ich komínovky sú silné, majú hrubé steny, čo sa môže odzrkadliť pri životnosti vyhorení komína, alebo majú väčšiu výdrž i v tom prípade, keby že náhodou krbár neodborne osadí tvrdú oceľovú dymovú rúru do vstupu komína (dôsledok zlého tesnenia), a pracovaním tejto rúry pri vyššej teplote by pri slabšej hrúbky komína mohlo dôjsť k prasknutiu komína, čo je potom dosť problém meniť. Tu si môžete pozrieť komínové systémy a ich príslušentvo.

 4. Kominárske náradie. Ponúkame rôzne kominárske náradia, od renomovaných výrobcov, zaoberajúce sa len touto produkciou. Kliknúť tu na KOMÍNY.

  K našej práci vlastníme profesionálne kvalitné náradie, pomôcky (kominárske a kachliarske náradia), ako:

  • Elektronická nivela (pri stavbách komínov – určenie presného zvislého bodu zo zeme až po strechu)
  • Krížový laser (na zvislé í vodorovné merania)
  • Thermokamera Flir, Honeytek 270°C, 1.000°C (na meranie vonkajších teplôt pecí, krbov, komínov, teplota ohnísk)
  • KlimaLog profesionál teplomer (tzv. pavúk na meranie nezávislých teplôt v 6-tich miestnostiach – vyváženosť teplôt v súčinnosti vyhrievacieho zariadenia)
  • Testo 317-3 (meranie CO v okolí, nakoľko oxid uhoľnatý vo vzduchu môže byť smrteľne nebezpečný. Oxid uhoľnatý je nebezpečný plyn: bez zápachu, bez farby - smrteľný. Na prevenciu tragických nehôd v okolí vykurovacích zariadení a pre zaručenie bezpečnej prevádzky je meranie CO v okolitom vzduchu pri inštalácii a údržbe nevyhnutné)
  • Komínová profesionálna kamera Wöhler VIS 350 (možnosť prehliadanie komínového prieduchu aj od päty komína smerom nahor - na strechu. Vtedy nemusí ísť kominár na strechu, výtlak z dole je do výšky 10 metrov)
  • Wöhler HF 300 – (prístroj na meranie kvality palivového dreva, či je vhodné na kúrenie)
  • Wöhler VE 400 (kamera do kachľových pecí, na kontrolu ťahov, či sú zanesené, poškodené, iné kontroly)
  • Dymové prášky, ceruzy (kontrola netesností)

Pozrite si tu naše odborné spôsobilosti.

Ak si chcete objednať kominárske služby, vyčistenie komína, revíziu komína, postavenie, či vyčistenie kachľovej pece, kontrolu Vašich zariadení a podobné služby, píšte na email kachliar@kachliar.sk alebo volajte 0903-44 22 11.

Ak si chcete objednať nejaké kominárske, či kachliarske produkty, kliknite tu na náš obchod , a vyberte si sekcie, o aký tovar máte záujem, a zároveň potvrďte objednávkou eshopu, alebo možete napísať o aký tovar máte záujem na email: sklad@kachliar.sk. Prípadne môžete volať a informovať sa priamo u vedúcej skladu 0902 037-027.

Hore