Mickiewiczova  4
Bratislava
+421 903 442211
Veľké Rovné 1019
+421 41 5582242
+421 903 442211


Jaurisova 515/4
Praha 4 – Michle
+421 903 442211

Rekvalifikačné kurzy kachliar a kominár


Po splnení zákonných podmienok v roku 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky akreditáciu t.j. oprávnenie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program KOMINÁR na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O rok neskôr, v roku 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky akreditáciu t.j. oprávnenie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program KACHLIAR na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť Kachliarstvo a krby s.r.o. úzko spolupracuje s Cechom kachliarov a krbárov Slovenskej republiky pri napĺňaní obsahu vzdelávacích programov a tým sa podieľa aj na rozvíjaní týchto remesiel. Disponujeme odborným potenciálom po materiálno technickej ako aj personálnej stránke, čo je vítanou pomocou pre uchádzačov o vzdelávacie programy.

Remeslo KACHLIAR je veľmi náročné remeslo. Záujemca musí mať v prvom rade k tomuto remeslu vzťah, mať isté zručnosti, fyzickú spôsobilosť a neposlednom rade aj fortieľ. Úspešným absolvovaním akreditovaného kurzu sa uchádzač nestáva „majstrom“ svojho remesla. K tomu je potrebná viacročná prax, ktorú získava sám. Sme pripravení v prípade záujmu podieľať sa na odborných konzultáciách a usmerneniach pre začínajúcich kachliarov, tak aby sa stali ozajstnými majstrami svojho remesla. Prax v tomto remesle potvrdzuje, že každá pec je svojou konštrukciou, tvarom a dizajnom vždy originálom.

Náročnosť remesla potvrdzujú aj skúsenosti našej firmy, že služobne starší kachliari (už je ich málo) ak majú stavať vzhľadovo ťažšiu členitú pec a v minulosti – po celý život stavali pece s jednoduchými tvarmi sa musia s tým poriadne popasovať. Pri situáciách, keď stavby takýchto pecí sú len vzhľadovo odlišné, pritom „vnútro – duša“ pece je totožné, musia sa aj skúsení kachliari prispôsobiť zmeneným podmienkam, spôsobe a štýlu práce, čo vždy sa nestretáva s pochopením.

Pri realizácii stavieb kachliari vždy prichádzajú do styku s komínmi, či už pri prvotnej obhliadke stavby, kde kachliar musí zistiť a vedieť, či daný komín je vhodný na pripojenie diela, resp. v rámci svojej odbornosti vykoná drobné úpravy tak, aby stavba – dielo bolo bezpečné. Prax potvrdzuje, že kachliar musí mať širší záber odbornej spôsobilosti ako samotný kominár, nakoľko dielo musí byť funkčné v súčinnosti s komínom. Aby kachliari boli odborne spôsobili v kontexte uvedeného Cech kachliarov a krbárov Slovenskej republiky je oprávnený uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program KOMINÁR. Naše poznatky potvrdzujú, že tradičnému kachliarstvu a tradičnému kominárstvu sa vo vzdelávacom procese venuje málo pozornosti, skôr sú orientované viac menej na teóriu, rôzne typy výpočtov, čo pre uplatnenie pri jednotlivých typov stavieb nie je vhodné, chýbajú praktické znalosti a z toho potom pramení niekedy nesúlad medzi objednávateľom diela a zhotoviteľom diela.

kurz kachliar2